Home

Kunnskapsløftet lk06

Med Kunnskapsløftet skal vi sikre tilpasset opplæring for alle elever og legge økt vekt på læring, slik at elevene får gode forutsetninger for å møte kunnskapssamfunnet. Retten til spesialundervisning skal bestå som i dag. Hva er nytt? Dette er de viktigste endringene i norsk skole som følge av Kunnskapsløftet Strategi for fagfornyelse av Kunnskapsløftet (LK06) Strategi for fagfornyelse av Kunnskapsløftet (LK06) Nå starter arbeidet med å fornye fagene i skolen. Alle fagene i grunnskolen og de gjennomgående fagene i videregående opplæring skal fornyes. Publisert 06.04.2017 -Vi har nå.

Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK06) 2006 Medlemmer av Sekjonsstyret Grunnskole og Fylkesstyret Oslo har foretatt en sammenlikning av Kunnskapsløftet (LK 06) og Læreplanen 97 (LP 97) med fokus på sammenhengen mellom økte krav og synkende læringsresultater og frafall i grunn- og videregående oppl Barne - og elevsynet i perioden for utformingen av LK06, bidrar med et tidsperspektiv på læreplanen som kan belyse hvilke konkurrerende oppfatninger om barn og elever som rører seg i perioden. Det er tidligere gjort analyser av Kunnskapsløftet og LK06 (Engelsen og Karseth, 2007, Engelsen, 2008, Dale.et.al, 2011)

Gjeldende læreplan Læreplan i norsk (NOR1-05) Gjelder fra: 1.8.2013 Under utfasing Norsk (NOR01-06) Gjelder fra: 1.8.2020 Under innføring UTGÅTTE Utgåtte / erstattede læreplaner . Læreplan i norsk (NOR1-04) Gjelder fra: 1.8.2010 Gjelder til: 31.7.201 Kunnskapsløftet er en skolereform i grunnskolen og videregående opplæring vedtatt av Stortinget i juni 2004. Reformen ble innført fra høsten 2006 og førte til endringer i læreplaner, vurderingssystemer og struktur.

Kunnskapsløftet (LK06) danner fundamentet og rammen for hele grunnopplæringen, fra 1. til 13. trinn. Dette læreplanverket er forskrift med hjemmel i opplæringsloven, og det er dermed forpliktende for hele grunnopplæringen Søk etter læreplaner for fag i grunnskolen og videregående opplæring Kunnskapsløftet LK06, mål og måloppnåelse Svein H. Torkildsen tangenten 4 2006.indd 76 05.11.2006 23:19:22. Landslaget for matematikk i skolen 77 prosessen. Den gang som nå møtes denne utfordringen på minst to måter. Enkelte lærere setter pris på denne type utfordringer

2 Om overordnet del Overordnet del - verdier og prinsipper for grunnopplæringen er en del av læreplanverket, og den er fastsatt ved kongelig resolusjon 1. september 2017 med hjemmel i opplæringsloven § 1-5. Overordnet del gjelder for grunnopplæringen i Norge Abstract Denne masteroppgaven belyser følgende problemstilling knyttet til Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK06): Hvordan fungerer læreplanen i musikk i praksis etter Læreplanverket for Kunnskapsløftet, LK06 Kunnskapsløftet 2006 la særlig vekt på elevmedvirkning som et virkemiddel for tilpasset opplæring. Et eksempel på elevmedvirkning etter LK06 var at elevene får være med på å utarbeide vurderingskriterier for eget arbeid, noe som gir elevene en dypere forståelse for oppgaven Kompetansemål etter 2. årstrinn Språklæring Mål for opplæringen er at eleven skal kunne . gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engels

Hvilken legitimitet har så uteskole i Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK06)? Mens L97 la sterke føringer for hvilke metoder som skulle brukes i opplæringen, er LK06 derimot markedsført under prinsippet om metodefrihet Slik blir Kunnskapsløftet innført • Skoleåret 2006-2007: 1.-9.trinn i grunnskolen og Vg1 tok i bruk nye læreplaner for fag og ny fag- og timefordeling. Fremmedspråk/språklig fordypning ble gradvis innført med start på 8.trinn. Fra nå av kan skolene tilby programfag til valg på ungdomstrinnet • Skoleåret 2007-2008: Nye læreplaner. Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK06, også kjent som Kunnskapsløftet) føyer seg inn i en lang rekke av utdanningsreformer der reforminnholdet har variert (Aasen 1999) og debatten om utdanning, skolens rolle, innhold og organisering er kontinuerlig

Posted in LK06 | Tagged engelsk, kompetansemål, Kunnskapsløftet, LK06, matematikk, naturfag, norsk, samfunnsfag | Leave a comment. Litt om meg. Hei! Jeg heter Anne Marte og jobber på en barneskole i Oslo. Jeg elsker å lage undervisningsmateriell og finne morsomme måter å lære bort på Kunnskapsløftet: Om læreverket; Forfatter(e) Titler/bestilling; Om læreverket Psykologi 1 og 2 (LK06) Programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram består av to programfag, Psykologi 1 og Psykologi 2. Både Psykologi 1 og Psykologi 2 kom i reviderte utgaver våren 2016 Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Rapporten er basert på en gjennomgang og systematisering av eksisterende forskning og annen dokumentasjon i Norge om læremidler etter innføringen av læreplanverker for Kunnskapsløftet (LK06), utført i juni-august 2010 Vi foreslår i det følgende endringer i regler om overgangsordninger og innføringstakt, som følge av innføringen av Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020 (LK20).Forslaget gjelder tilsvarende for Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020 Samisk og overgangen fra LK06S til LK20S. Forslaget vil i utgangspunktet gjelde både offentlige skoler og friskoler.Forslaget sendes på høring med 7. Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for grunnskolen og videregående opplæring - grunnopplæringen - består av en generell del, prinsipper for opplæringen, fag- og timefordeling og læreplaner for fag

Eit vitnemål eller kompetansebevis etter Læreplanverket for Kunnskapsløftet kan innehalde fag både frå LK06/LK06S og LK20/LK20S. Utdanningsdirektoratet fastset kva for fag i LK20/LK20S som erstattar fag i LK06/LK06S, og korleis det skal førast på kompetansebevis eller vitnemål This bachelor thesis is an analysis of the tension between bildung and learning of utility or useful skills in the literature-section of the Norwegian subject in the present curricula; Læreplan for Kunnskapsløftet (LK06) and the previous curricula; Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen (L97) I norskfaget strider Steinerskolenes fremdrift i lese- og skriveopplæringen direkte mot innholdet i Kunnskapsløftet (LK06). Skolens tempo er rett og slett for lavt Læreplanmål fra Kunnskapsløftet (LK06) som inngår i Miljøboka. Matematikk. Planlegge datainnsamling, lage spørreskjemaer, samle inn og sortere datamateriale; Lage og analysere tabeller og diagrammer og tolke hva disse viser, vurdere og være kritisk til statistiske framstillinger Kunnskapsløftet LK06. Under har vi skissert hovedmål, samt ulike delmål som leirskolen kan bidra med sett opp mot fagene i skolen. Oversikten viser eksempler og er ikke fullt utfyllende. (Viser for øvrig til separate drøftinger av leirskoletilbudet sett opp mot Formålsparagrafen,.

Strategi for fagfornyelse av Kunnskapsløftet (LK06

 1. Norskfaget i kunnskapsløftet (LK06) Henning Fjørtoft, Førsteamanuensis i norsk fagdidaktikk NTNU; Powered by Mediasite - webcasting platfor
 2. Kunnskapsløftet (LK06) og i PISAs rammeverk (PISA)..... 26 4.1 Formålsbeskrivelser i LK06 og PISA (LK06 etter Sivesind et al., 2011).. 60 Tabell 5.5 Antall av hver oppgavetype i læreverkene Grunntall og Sirkel.. 61 Figur 5.2 Vekting av oppgavetyper i.
 3. Kunnskapsløftet (forkortes LK06) er en norsk skolereform.Den omfatter hele grunnopplæringen (grunnskolen, videregående skole og voksenopplæringen) og trådte i kraft i august 2006.Reformen førte til endringer av skolens innhold, organisasjon og struktur
 4. Kunnskapsløftet: Om læreverket; Forfatter(e) Titler/bestilling; Om læreverket Rom Stoff Tid Fysikk 1 og Fysikk 2 (LK06) Rom stoff Tid er en alt-i-ett-bok som inneholder både teori og laboratorieøvinger. I 2013-utgaven fikk Rom Stoff Tid Fysikk 1 et nyskrevet teknologikapittel
 5. SMULer ett av prosjektene under programmet for Evaluering av Kunnskapsløftet. SMUL har hovedfokus på hvordan læreren forstår, fortolker og omsetter Læreplan for Kunnskapsløftet, LK06, i praksis, og i det datamaterialet som presenteres, er det derfor læreren som står i fokus
 6. Kunnskapsløftet: Om læreverket; (LK06) Bios Biologi 1 og 2 (2018/2019) framstår som faglig oppdaterte, gjennomarbeidede og inspirerende lærebøker. Bøkene inneholder mange eksempler som konkretiserer teoristoffet for eleven og er knyttet tett opp til læreplanens mål

Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK06) 200

Da LK06 ble innført ble det samtidig satt i gang følgeforskning. Det er særlig to rapporter om trekkes fram som en del av begrunnelsen for revideringen av læreplaner: Kunnskapsløftet - tung bør å bære og Underveis, men i svært ulikt tempo 2 Kunnskapsløftet: Om læreverket; Forfatter(e) Titler/bestilling; Om læreverket Kosmos YF naturfag vg1 (LK06, LK13) Kosmos YF naturfag yrkesfag kommer i ny utgave til fagfornyelsen 2020. Kosmos YF fra 2017 er et faglig oppdatert læreverk med dagsaktuelle eksempler Hvis et fag fra Reform 94 videreføres på et høyere nivå i Kunnskapsløftet, er du alltid selv ansvarlig for å skaffe deg nødvendig faglig grunnlag for å kunne fortsette med faget. Yrkesfaglige utdanningsprogram. Nedenstående fag regnes som likeverdige ved overgang fra Reform 94 til Kunnskapsløftet

Kunnskapsløftets barn: Barne - og elevsynet slik det

 1. Problemstillingen for oppgaven er: Hvilken rolle spiller Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK06) i konstruksjonen av det utopiske Norge? Hensikten med oppgaven er å kaste nytt lys over diskusjonen rundt læreplaner, posisjonen de har i samfunnet, hvilke verdier og normer som fremmes og hvordan de fremmes
 2. Skolens plandokumenter legger vekt på at læreren skal bidra til å utvikle elevenes sosiale kompetanse, men i praksis blir dette arbeidet nedprioritert til fordel for å utvikle elevenes faglige kompetanse. En mulighet er å innføre sosiale ferdigheter som en sjette grunnleggende ferdighet. Argumentet er at sosiale ferdigheter er like viktig som å lese, regne og skrive
 3. for Kunnskapsløftet med sikte på at dei på beste måte skal kunne nå desse måla. Lærekandidatar skal ha vurdering og rettleiing i samsvar med den opplæringsplanen som er utarbeidd for dei, jf. § 6-37 tredje ledd og opplæringslova § 5-5 første ledd. Det skal kunne dokumenterast at vurdering er gitt. Eleven, lærlingen og.
 4. Kunnskapsløftet LK06 • Forskerspiren • Integrere GRF i alle fag Evaluering av LK06 GRF er ikke oppfattet og tatt tilstrekkelig på alvor av lærere i ulike fag 2013: LK06 revidert Hovedfokus: tydeliggjøre GRF Tradisjonelt lite fokus på GRF i naturfag. Mange naturfaglærere mangler kompetanse og erfaring med hvordan de ska
 5. Store norske leksikon Kunnskapsløftet er den nye læreplanen for det norske skuleverket. Medan biblioteka har ein sentral plass i Reform 94 og L97, hamnar dei i bakgrunnen i den nye læreplanen. Denne artikkelen er ei spire. Du kan vere FLINK og hjelpe til med å utvide han.Sjå òg: Oversyn over spirer

Læreplan i norsk (NOR1-05

 1. Kunnskapsløftet (LK06) beskriver fem grunnleggende ferdigheter som er integrert i kompetansemålene og som er en del av kompetansen i faget, ut ifra fagets egenart og formål. Ferdighetene er redskap for læring og utvikling i fag, og er samtidig en forutsetning for at elevene skal kunne vise sin kompetanse i faget
 2. Begge er styringsdokumenter i forkant av Læreplanen for Kunnskapsløftet. Jeg har analysert hvordan inkludering som begrep framstår i disse og også analysert hvilket fokus begrepet inkludering har i LK06 (Olsen, 2009). Derfra har jeg gått til det erfarte nivå og valgt å gå i dybden på fortellingen til en aktør på personlig nivå
 3. Hvordan kompetansepakken er forankret i Kunnskapsløftet (LK06): Utdrag fra Prinsipp for opplæringa i Kunnskapsløftet løfter fram hver elevs rett til opplæring som imøtekommer hans eller hennes behov, og som fremmer læring og utvikling: Opplæringa skal fremme allsidig utvikling hos elevane og utvikle kunnskapane og ferdigheitene deira
 4. Læreplanverket for Kunnskapsløftet, heretter kalt LK06, kan både kalles en sakprosareform og en internasjonaliseringsreform. Selv om sakprosa også har vært vektlagt i tidligere læreplaner, har mange hevdet at sakprosaen nå er fullt ut likestilt med skjønnlitteraturen, i alle fall på papiret

Kunnskapsløftet - Store norske leksiko

Lk06 Kunst Og Håndverk Christoffer (2020) Check out Lk06 Kunst Og Håndverk image gallery or see Kunnskapsløftet Kunst Og Håndverk and also Kunnskapsløftet Kunst Og Håndverk 4 Trinn.. Go Det er et mål at skolen skal ha høy kvalitet og gi den enkelte og samfunnet nødvendige forutsetninger for fremtidig velferd, verdiskaping og en bærekraftig utvikling. Skolen bygger på prinsippet om likeverdig og tilpasset opplæring for alle i en inklud.. 1.1 Læreplanverket etter Kunnskapsløftet LK06 og Måling Gjennom hele grunnskolens årstrinn skal elevene i følge læreplanens kompetansemål etter Kunnskapsløftet arbeide med måling. Måling er et av hovedområdene i læreplanen etter 2. årstrinn, 4. årstrinn, 7. årstrinn og etter 10. årstrinn. Måling og enheter kan omfatte en rekk Kapittel 24. Innføringstakt for Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020 (LK20) og Kunnskapsløftet 2020 Samisk (LK20S) og overgangsordningar frå LK06/L... (§§ 24-1 - 24-5) § 24-1. Innføringstakt for Læreplanverket for Kunnskapsløftet og Kunnskapsløftet 2020 Samisk § 24-2. Eksamen § 24-3. Fag- og sveineprøve § 24-4. Dokumentasjon.

Kunnskapsløftet - Wikipedi

 1. I læreplanene i Kunnskapsløftet er mål for elevens og lærlingens kompetanse fastsatt som kompetansemål. Kompetansemålene angir hva elevene skal mestre etter endt opplæring på ulike trinn. Kompetansemålene i læreplanene for fag er formulert innenfor hvert hovedområde og er i hovedsak angitt etter 2., 4., 7. og 10. årstrinn i grunnskolen
 2. Kunnskapsløftet (LK06), 2006b). Forskjellen er betydelig. Med historiebevissthet forstås altså at vi på bakgrunn av vår kunnskap om og tolkning av fortiden får en subjektiv forståelse for nåtiden, som igjen . 10 gjør at vi får forventninger til og perspektiver på fremtiden
 3. Søk: 'lk06' Kan læring planlegges? : arbeid med læreplaner - hva, hvordan, hvorfor : sk Kunnskapsløftet : mål og innhold i grunnskolen . ISBN 9788278418208, 2013, Ingen annonser Kjøp Selg. Explore engelsk for barnetrinnet . ISBN 9788205459519.
 4. Kunnskapsløftet: Om læreverket; Forfatter(e) Titler/bestilling; Om læreverket Sinus Studiespesialiserende Vg3 matematikk R2, S2 (LK06, LK13) Sinus R2 og Sinus S2 bygger på Sinus R1 og Sinus S1 og er tilpasset elever i Vg3 som går på programområdet for realfag,.
 5. \u0001Dette er obligatoriske fag som inngår på hvert årstrinn ved opplæring i skole, f.eks. norsk, engelsk, matematikk og naturfag. De fleste fellesfag er g
 6. Jeg skal her argumentere for hvorfor fremmedspråk i Kunnskapsløftet 2020 (LK20) i sterkere grad enn i Kunnskapsløftet 2006 (LK06) anses som et ferdighetsfag, og hvorfor denne vridningen i fagsyn er viktig og riktig. Jeg vil også argumentere for viktigheten av å kunne forholde seg til en lærebok i faget
 7. Innføringa av Kunnskapsløftet (LK06) førte med seg ei auka satsing på vurdering i grunnopplæringa. Med utgangspunkt i kvantitative og kvalitative data frå undersøkingar blant kroppsøvingslærarar på ungdomssteget drøftar vi korleis innføringa av LK06 og ny vurderingsforskrift har verka inn på undervisnings- og vurderingspraksis i kroppsøving
PPT - Elevvurdering i Kunnskapsløftet PowerPoint

Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK06) 2006. Medlemmer av Sekjonsstyret Grunnskole og Fylkesstyret Oslo har foretatt en sammenlikning av Kunnskapsløftet (LK 06) og Læreplanen 97 (LP 97) med fokus på sammenhengen mellom økte krav og synkende læringsresultater og frafall i grunn- og videregående oppl Kunnskapsløftet består av fleire deler, bl.a Overordna del, Læreplanar for fag og Prinsipp for opplæringa. Departementet bør stå som forfattar av Overordna del sidan den er vedtatt med kongelig resolusjon, medan Utdanningsdirektoratet som forvaltningsorgan vert rekna som forfattar av læreplanar for fag Målretting Kunnskapsløftet (LK06): Presentasjonene er i tråd med lesing som grunnleggende ferdighet slik det er presentert i Kunnskapsløftet. Det vises også til konkrete læringsmål i flere av presentasjonene. De ulike samlingene: Kompetanseutviklingspakken er delt opp i syv økter

Læreplan i naturfag (NAT1-03

Kunnskapsløftet I dag har engelsk en helt sentral posisjon i skoleverket og læreplanen. Kunnskapsløftet (LK06/13) har to adskilte læreplaner for engelsk og fremmedspråk, selv om det er vanlig å betegne engelsk som et fremmedspråk i land hvor det ikke er et offisielt språk i offentlig forvaltning og kommunikasjon, som i Norge Kunnskapsløftet (forkortes LK06) er en norsk skolereform. Lese- og skriveopplæring vektlegges fra første trinn; Nye læreplaner med tydelige kompetansemål . Med Kunnskapsløftet skal vi sikre tilpasset opplæring for alle elever og legge økt vekt I Kunnskapsløftet (LK06) vises dette synet seg i verbbruken og måten kompetansemålene blir presentert på (Matre, 2009). Verbene viser hva elevene skal bruke språket til: samtale om, forklare, beskrive, argumentere, diskutere osv Da Kunnskapsløftet (LK06) ble innført i 2006, økte dette timetallet til 366 timer. Helland og Abildgard (2011) ville finne ut av om dette hadde en effekt på læringsutbyttet til elevene som gikk ut fra barnetrinnet Kunnskapsløftet 2020 For 1.-9. trinn blir nye læreplaner i alle fag innført fra 1.8.2020. For 10. trinn blir nye læreplaner først innført fra 1.8.2021, med unntak av læreplaner i valgfag som innføres fra 1.8.2020. Elever p å 10. trinn skal alts å benytte læreplaner fra LK06 skole å ret 2020-21 i alle fag unntatt i valgfag

Læreplan i engelsk (ENG1-03

naturfag.no: Kunnskapsløftet og vurdering i videregående ..

Opplæringa skal være etter Læreplanverket for Kunnskapsløftet - LK06. I de 12 forvaltningskommunene, skal opplæringa i alle fag være etter LK06-samisk. Det samme gjelder elever utenfor de samiske distriktene hvis de får opplæring på samisk Siden jeg har jobbet med LK06 i dag vil jeg prøve å formulere det jeg synes jeg har lært i dag. LK06 består av fire deler: Den generelle delen av læreplanen, som er videreført fra både L97 og reform 94.Den generelle delen forteller om verdier og menneskesynet til læreplanen, og vitner om en tydelig progressivistisk tankegang

Nasjonale læreplanreformer som styringsverktøy i skolen: En kvalitativ studie av lokalt læreplanarbeid etter iverksetting av Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK06 IKT, eller digitale ferdigheter som det heter i kunnskapsløftet (LK06), er en av de fem . grunnleggende ferdighetene som skal integreres i alle fag læreren underviser i. I tillegg er sammensatte tekster kompetansemål i norsk gjennom hele grunnskoleløpet

Video: Finn læreplan - Udi

Musikkundervisning på ungdomstrinnet: LK06 fra et

 1. Vi baserer undervisningen på Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK06), og læreplanen i musikk finner du her. Lykke til!.
 2. Forlagets omtale: Boken gir teoretisk bakgrunnskunnskap for arbeid med læreplaner i norsk grunnskole. Fremstillingen er fylt med konkrete henvisninger til LK06, Læreplan for Kunnskapsløftet, og gjør leseren kjent med denne læreplanen
 3. I 2006 ble læreplanreformen Kunnskapsløftet (LK06) (Kunnskapsdepartementet, 2006) iverksatt i Norge. En av reformens viktigste konsekvenser er at lærerne skal fokusere på de grunnleggende fer-dighetene lesing, skriving, regning, muntlige og digitale ferdigheter i alle fag. Dette er helt i tråd me
 4. Kunnskapsløftet (LK06) beskriver fem grunnleggende ferdigheter som er integrert i kompetansemålene og som er en del av kompetansen i faget ut ifra fagets egenart og formål. Ferdighetene er redskap for læring og utvikling i fag og er samtidig en forutsetning for at elevene skal kunne vise sin kompetanse i faget
 5. Disse oppgavene er prøvd ut på elever på 8. og 10. årstrinn etter Kunnskapsløftet LK06 ved et utvalg av ungdomsskoler fra ulike deler av Norge februar/mars 2010.. Del 1 i dette ressursheftet gjennomgår de enkelte oppgavene i kartleggingsprøven, med diskusjon av ulike feilsvar og de misoppfatninger som kan ligge til grunn for disse. Til hve

Elevmedvirkning - Wikipedi

i Kunnskapsløftet - LK06 innen de fem ferdighetene: skriving, lesing,lytting, muntlig samhandling, muntlig produksjon . Inger Langseth . Program for lærerutdanning, NTNU . Forelesninger og eksempler . Planlegging og vurdering Aschehoug 2008; Vurdering for læring Fosen 2008; Vurdering og skriftlig produksjon Stiklestad 200 Læreplanverket for Kunnskapsløftet; Samisk og finsk; Synshemmede og hørselshemmede; Opplæring for synshemmede; Opplæring for hørselshemmede; Fag- og timefordeling for hørselshemmede; Overgangsregler fra Reform 94 til Kunnskapsløftet; Vurdering, fravær og vitnemål; Økonomi, bolig og skyss ; Ferie og fridager; Samarbeid med foreldr Med kunnskapsløftet LK06, ble disse definert som egne elementer i opplæringen. Disse er å kunne lese, regne, uttrykke seg muntlig og skriftlig samt bruke digitale verktøy. I LK06 har hver fagplan egen beskrivelse for hvordan grunnleggende ferdigheter er forutsetninger for utvikling av fagkompetanse

Kunnskapsløftet fra 2006 (LK06) som er gjeldende (Forskrift til opplæringslova, 2006). Det er denne som setter agendaen for skolehverdagen. Dagens læreplan inneholder fagspesifikke mål for hvilken kompetanse elevene skal ha tilegnet seg etter endt skolegang. LK06 sier ingenting om hv LK06 er en forskrift med hjemmel i opplæringsloven, den er forpliktende for grunnskoleopplæringen og danner fundamentet og rammen for opplæringen i skolen (Læreplanverket for Kunnskapsløftet, Pedlex, 2015, s. 2 forord) forventninger til og vurderinger av Kunnskapsløftet som styringsreform. I denne andre rapporten fra delprosjektet I.2.6, Evaluering av Kunnskapsløftet - Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle, supplerer vi datamaterialet fra det nasjonale beslutnings- og forvaltningsnivået med et omfattende materiale fra underliggende nivåe Gudrun Kløve Juuhl, Magnus Hontvedt, Dagrun Skjelbred: Læremiddelforsking etter LK06 Eit kunnskapsoversyn Tønsberg: Høgskolen i Vestfold, oktober 201

Kunnskapsløftet LK06. Dette kommer fram i Kunnskapsløftet LK06 ved at den vektlegger dannelsen av elevene til å bli aktive demokratiske medborgere. I Kunnskapsløftet LK06 står det at samfunnsfaget har følgende som formål; • «Sentralt i arbeidet med samfunnsfaget står forståing av og oppslutning o Debatten om kunnskapsløftet og endringer i historiefaget. Permanent lenke https://hdl.handle.net/10037/4828. Åpn

om intensjonene i Kunnskapsløftet (LK06) gjenspeiles i eksamensoppgavene i matematikk. For å kunne si noe om hensiktsmessigheten av å anvende MEG-skjemaet på norske eksamensoppgaver, innbefatter denne studien også en evaluering av dette oppgaveanalyseskjemaet, der samsvarsindikatoren intraclass correlation coefficient (ICC Stuper kanonlitteraturen mot havsens bunn? Kolstad, Are (2014-04-24) «Stuper kanonlitteraturen mot havsens bunn?» er navnet på denne bacheloroppgaven. Oppgaven tar utgangspunkt i endringene Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK06) førte med seg med tanke på læreplanen i norsk Digitale ferdigheter er en av fem grunnleggende ferdigheter i Kunnskapsløftet (LK06). Digitale ferdigheter vil si å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser hensiktsmessig og forsvarlig for å løse praktiske oppgaver, innhente og behandle informasjon, skape digitale produkter og kommunisere 4.4.3 Innsikt fra evaluering av LK06 - delrapport 2 113 4.5 Underveisevaluering av LK06 i Kunnskapsløftet, sluttrapporten 114 4.5.1 Læringsmåltype og læreplantype; relevant for forskningsspørsmål 1 og 2 114 4.5.2 Diskusjon om lokalt læreplanarbeid i LK06; relevant for forskningsspørsmål 3 11

Kunnskapsløftet, LK06, inneholder flere spesifikke kompetansemål for sang-opplæringen, fordelt på 2., 4., 7. og 10. trinn. Det forrige læreplanverket fra 1997, L97, var innholdsstyrt, mens Kunnskapsløftet er målstyrt. Alle elever skal få sangopplæring hvert år i henhold til kompetansemål for de enkelte trinn i LK06 Innføringa av Kunnskapsløftet (LK06) førte med seg ei auka satsing på vurde-ring i grunnopplæringa. Med utgangspunkt i kvantitative og kvalitative data frå undersøkingar blant kroppsøvingslærarar på ungdomssteget drøftar vi korleis innføringa av LK06 og ny vurderingsforskrift har verka inn på under Kunnskapsløftet (30.11.2006) For å markere at en klasse følger Kunnskapsløftet, så går en inn på skjema Skolen - Klasser og velger flipp Generelt. Her ligger det et nytt felt som heter Læreplan. Det er her mulig å sette at klassen følger læreplan L97 eller LK06 (Kunnskapsløftet) Hokksund barneskole sin visjon er Trivsel, Ansvar og Læring. Vi legger stor vekt på relasjonskompetanse som en viktig inngang til arbeidet med barn og unge Formålet med denne oppgave er å belyse hva intensjonen i Læreplanen for Kunnskapsløftet (LK06) er samt analysere og beskrive hvordan politisk retorikk og fokus på Pisa-resultater kan ha påvirket Norsk skole og hvorfor estetisk tilnærming er vesentlig. Søkelyset rettes dermed mot intensjonen til LK06, Pisa og kunstbasertutdanning. Det er forholdet mellom disse tre perspektivene oppgaven.

Kan uteskole legitimeres i Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Lønnsomhet eller selvrealisering? - En analyse av intensjonen til Læreplanen for Kunnskapsløftet Alsborn, Nina Marie (2014-04-23). Formålet med denne oppgave er å belyse hva intensjonen i Læreplanen for Kunnskapsløftet (LK06) er samt analysere og beskrive hvordan politisk retorikk og fokus på Pisa-resultater kan ha påvirket Norsk skole og hvorfor estetisk tilnærming er vesentlig Kunnskapsløftet For å markere at en klasse følger Kunnskapsløftet, så går en inn på skjema Skolen - Klasser og velger flipp Generelt. Her ligger det et nytt felt som heter Læreplan. Det er her mulig å sette at klassen følger læreplan L97 eller LK06 (Kunnskapsløftet) Mangel på læremidler og kvalifiserte lærere gjør det vanskelig å gjennomføre Kunnskapsløftet for elevene som følger det samiske læreplanverket

Kunnskapsløftet UNDERVISNINGSMETODER - last ned gratis

Fremstillingen er fylt med konkrete henvisninger til LK06, Læreplan for Kunnskapsløftet, og gjør leseren kjent med denne læreplanen. Denne sjette utgaven omfatter nyere læreplanteore-tiske aspekter og perspektiver, og den tar opp de siste årenes utdanningspolitiske dokumenter og andre bøker med tilknytning til LK06 LK06 er på mange måter et brudd med den innholdsorienterte læreplantradisjonen både R94 og L97 var del av. Et sentralt trekk ved læreplanene i Kunnskapsløftet er utvikling av elevenes kompetanse

jennyinorgeLyngsnes, Rismark - Didaktisk arbeid by Gyldendal NorskLekende læring og lærende lek i en endret skoleUSN Open Archive: Bevisstgjøring om kulturarv i enKjemi fagdidaktikk av Merete Hannisdal (Heftet) | HobbyklubbenPPT - Bokføringsloven PowerPoint Presentation, freeVage planer i skolen
 • Kan man spise nøtter på lavkarbo.
 • Enkla frisyrer mellanlångt hår.
 • Indisk take away hamar.
 • Sørlandskomper oppskrift.
 • Hornbach plafond.
 • Leversykdom psc.
 • Neonschrift erstellen online.
 • Radio hochstift aktuell.
 • Jødisk skriftlærd kryssord.
 • Nullstille beskyttede data.
 • Hvor bor indianere.
 • Banksy ausstellung völklingen.
 • Melde seg ut av redd barna.
 • Byggmax mariestad.
 • Polizei landkreis oldenburg.
 • Polfareren restaurant.
 • Freiverkäufliches gift.
 • Silhouette america set up.
 • Jacob black filme und tv sendungen.
 • Geleringskost.
 • Hvor får man kjøpt tamarind paste.
 • Svindelforsøk itunes.
 • Trödelmarkt kommern.
 • Sjakk vm 2017 nrk.
 • Vedfyring vannbåren varme.
 • Dr lykke klær.
 • Rechtsanwaltskammer düsseldorf beschwerdestelle.
 • Videostream chromecast.
 • Öffnungszeiten studentenwerk.
 • Biniaraix restaurants.
 • 1. verdenskrig slutt.
 • Kuala lumpur 846 gigapixels.
 • Vm skiskyting 2008.
 • Alendronat og calcigran forte.
 • Europris molde storsenter.
 • Klaffar i vener.
 • Musique des anges 8.
 • Mtb hardtail 27 5.
 • Rødlista pattedyr.
 • Unterrichtsmaterial freundschaft klasse 5.
 • Türkische hochzeitssaal darmstadt.