Home

Pliktetikk konsekvensetikk og dydsetikk

konsekvensetikk - Store norske leksiko

Konsekvensetikk er en gruppe av etiske teorier der en handlings riktighet bestemmes utelukkende av handlingens konsekvenser. Utilitarismen er den mest kjente formen for konsekvensetikk. Denne teorien hevder at en handling er riktig hvis og bare hvis den fører til størst mengde nytte, alle individer tatt i betraktning. Begrepet nytte skal her forstås som gode konsekvenser Konsekvensetikk, pliktetikk og dydsetikk Bli kjent med konsekvensetikk, pliktetikk og dydsetikk. Diskuter styrker og svakheter og bruk dem til å løse ulike etiske problemstillinger Introduksjon. Pliktetikken er den største filosofiske konkurrenten til konsekvensetikken, som vi beskrev i forrige avsnitt.Der nytteetikken retter fokus mot konsekvensene av en gitt handling, retter pliktetikken fokus på handlingen i seg selv.. I følge pliktetikken er det rett og slett visse typer handlinger som alltid er etisk gale. Dette gjelder uansett om de i en konkret situasjon. Introduksjon . Dydsetikken er på en måte både den eldste og nyeste av de tre etiske hovedretningene. De grunnleggende prinsippene ble nemlig allerede formulert av Aristoteles i det gamle Hellas, men det var ikke før i andre halvdel av det 20. århundret, at moderne moralfilosofer formulerte dagens versjoner av teorien.. Dydsetikken skiller seg markant fra de to andre etiske retningene. Etikk er læren om hva som er rette og gale - eller gode og dårlige - handlinger. Mennesker har vært opptatt av slike tanker helt siden antikken og fram til vår tid. Etiske teorier kan deles inn i dydsetikk, konsekvensetikk, pliktetikk og sinnelagsetikk

VÅR TIDS KANSKJE MEST innflytelsesrike etiske teori er konsekvensetikken, også kalt utilitarisme. Den ble først formulert i England på slutten av 1700-tallet, og ble raskt en rådende etisk tenkemåte i hele den vestlige verden. Konsekvensetikken fremholder at det er handlingers konsekvenser, og ikke hvilke hensikter som ligger til grunn for dem, som avgjør om handlingen er etisk god. Et stikkord: autonom pliktetikk • Kants kopernikanske revolusjon i etikken: autonomi (selvstyring, selvlovgivning) vs. heteronomi • Konflikten mellom plikt og lykke - deontologi (plikt- og rettighetsetikk) og teleologi (dydsetikk) • Kant kombinerer deontologi og teleologi: det høyeste god

Hvis vi skal finne ut hvilke handlinger som er rette og gale, må vi derfor regne ut hvilke handlinger som skaper mest mulig nytelse og minst mulig smerte for flest mulig. Tenk deg for eksempel at du skal ha klassefest og lurer på om du kan la være å invitere en veldig slitsom elev. Bentham ville da si at du må finne ut hva som fører til mest mulig nytelse og minst mulig smerte Dydsetikk er en moralteori som baserer seg på begrepet om dyd.Det finnes ulike varianter av dydsetikk, men de har alle sammen til felles at begrepet om dyd spiller en sentral eller uavhengig rolle i å besvare moralske spørsmål. Dydsetikken er en av de tre ledende teoriene innen normativ etikk. Store deler av den moderne dydsetikken har røtter i etikken til Aristoteles (384-322 fvt.). Pliktetikk handler om hva som er riktig i forhold til normer og regler som man lever etter. Konsekvensetikk handler om å tenke på om virkningene er positive eller negative. Og at vi har ansvar for de neste generasjonene,.

Konsekvensetikk, pliktetikk og dydsetikk - stier

Konsekvensetikk er en av tre mest kjente etiske teorier i dag, sammen med pliktetikk og dydsetikk. En slik etisk teori tar gjerne sikte på å forklare noe om hva som er moralsk riktig og galt. Om hva som er godt eller ondt, bedre eller verre, og hva som eventuelt er tillatt, obligatorisk, forbudt, prisverdig eller forkastelig Pliktetikk og konsekvensetikk. Så var det dette med å drøfte, da. Denne gang de to etiske modellene, pliktetikk og konsekvensetikk. Konsekvensetikk blir også kalt nytteetikk. Men er det alltid like enkelt å se konsekvensen og nytten av noe, før selve handlingen er utført Konsekvensetikk, pliktetikk og dydsetikk. Karl Henrik Aanesen. 22.01.2

Pliktetikk og dydsetikk Kap. 3 s.133-Pliktetikk = Deontologisk etikk - innflytelses rik og populær teori. Hvis Immanuel Kant er pliktetikkens far, så betyr det jo at pliktetikk ikke eksisterte før 17/18-hundre tallet? Det finnes det derimot, for eksempel de 10 bud. Det finne to typer deontologisk Dydsetikk fokuserer på motivet eller retter sagt, dyden bak handlingen, fremfor å prøve å lage regler for hva som er moralske handlinger. I dydsetikken er en handling riktig hvis en moralsk dydig person ville ha gjort den

EN SENTRAL TANKE i pliktetikken er at ethvert menneske er et formål i seg selv, og derfor ikke kan brukes som et blott og bart middel til å innfri andres ønsker og behov. Stikk i strid med konsekvensetikken fremholder pliktetikken at det er motivasjonen eller sinnelaget for en handling som avgjør om den er moralsk riktig, og ikke handlingens konsekvenser henholdsvis utilitarisme og deontologi, men på slutten av 1950-tallet så vi at dydsetikken fikk en renessanse, noe som førte til at dydsetikk i dag anses som en tredje hovedretning innenfor normativ etisk teori. Temaet for min oppgave vil være moderne dydsetikk, og jeg vil redegjøre for de to hovedretningene som utpeker seg Blog. Oct. 28, 2020. Remote health initiatives to help minimize work-from-home stress; Oct. 23, 2020. The best video templates for 7 different situation HJELP: Pliktetikk, dydsetikk, formålsetikk, konse NYTT TEMA. IainHume Innlegg: 1585. 21.05.04 16:53. Del. Er det nokon som kan forklare desse omgrepa for meg? har lest om desse, men har vanskelig for å skille dei. Personvernerklæring og informasjonskapsler (cookies Konsekvensetikk og pliktetikk. Konsekvensetikk: Riktige handlinger er de som gir et godt resultat. Denne tenkemåten lar deg tenke på konsekvensene av handlingene dine. Hvis du står i en situasjon der du må ta et vanskelig valg skal du tenke på hva som skjer i etterkant av valget du tar

(her har jeg tenkt både pliktetikk og konsekvensetikk, jeg tror legen mener han/hun har plikt til å lindre smerte, altså pliktetikk. Konsekvensetikk går ut på resultatet for handlingen, og hvis en lege utfører aktiv dødshjelp blir resultatet godt for pasienten men det kan bli vondt for legen, i og med at han eller hun kan få dårlig samvittighet og angre på gjerningen. Sokrates Kvar og ein har ansvar for å ta stilling til kva som er rett og gale. Men kva er det som kan fortelje oss om ei handling er moralsk god eller moralsk dårleg? Finst det ei oprift vi kan følgje, noko som er sikrare enn berre å byggje på kjenslene våre eller det vi ha Når man tenker på dydsetikk, dras tankene automatisk til filosofene på exphil-pensumet som var opptatt av dyder - og at mennesket skulle være dydig. Platon og Aristoteles er de mest kjente representantene for dydsetikken. Mens Platon hevder at den som vet det gode, gjør det gode, uttrykker Aristoteles at det å leve det gode li 29.10 etisk teori: dydsetikk, utilitarisme, pliktetikk etisk tenking (etikk) en av disse store grenene innenfor filosofifaget. erkjennelsesteori (epistemologi Posts about konsekvensetikk written by medisinjan. Fjernet etter ønske fra foreleser. Pliktetikk er en type moralteori der det ikke bare er resultatet av handlingen som avgjør om en den er moralsk riktig, men også de etiske prinsippene bak. Pliktetikk kalles også deontologisk etikk eller deontologiDeontologien er ikke en enhetlig moralteori, men består av en gruppe av teorier som deler.

Hva er pliktetikk? - Studienett

Video: Hva er dydsetikk? - Studienett

Etikk

I utgangspunket så mener jeg at all etikk er basert på konsekvensetikk. Mange mener at dydsetikk er det riktige/sanne, jeg [har] de senere år blitt mer og mer opptatt av konsekvensetikk og mindre og mindre av pliktetikk. jeg [har] de senere år blitt mer og mer opptatt av konsekvensetikk og mindre og mindre av pliktetikk Saken er; jeg vokste opp med film. Jeg måtte ferdigkomponere og -eksponere bildet mitt i kameraet. Men tiden går, nå er det nye tider. For fem år siden fikk jeg meg et Nikon D70s. Fint, det. Jeg har litt tungt for det, så frem til nå har jeg tatt bilder i jpeg, fått disse overført til en cd i fot.. Etiske teorier Pliktetikk: Et pliktetisk resonnement spør etter regler og prinsipper som f eks tjenesteyter er forpliktet mot. Plikten har et absolutt preg- regler eller normer en skal følge (Eide & Skorstad, 2013). F eks du skal ikke lyve. Vi regner det som en plikt å snakke sant. Konsekvensetikk: Et konsekvensetikk resonnement- Hva fører de Fortsett å lese Hva er etiske teorier • Kjennskap til sentrale etiske teorier innen faget etikk, som etisk altruisme og egoisme, dydsetikk, pliktetikk, konsekvensetikk og diskursetikk, og sammenhengen mellom disse. • Kjennskap til moralpsykologiske og psyko-sosiale aspekter ved utøvelse av etikk i praktisk organisasjonsliv

Kants moralfilosofiske tekster • Grunnlegging til moralens metafysikk (1785) • K itikk d kti k f ft (1788)Kritikk av den praktiske fornuft (1788 Måten å tenke på, og standpunktet vi tar, avhenger også av hvilken type etikk vi legger til grunn - pliktetikk eller konsekvensetikk. Forslag til arbeidsgang. Som en introduksjon til arbeid med etiske dilemma kan en ta i bruk denne interaktive ressursen fra NDLA kjennskap til sentrale etiske teoribidrag innen faget etikk, som etisk altruisme og egoisme, dydsetikk, pliktetikk, konsekvensetikk og diskursetikk, og sammenhengen mellom disse. kjennskap til sentrale problemstillinger rundt bedrifters og andre organisasjoners samfunnsansvar, som interessentteori,. Utilitarismen er en form for konsekvensetikk, Innen deontologien, også kalt pliktetikk, ligger fokuset på en handlings moralitet på selve handlingen. Hursthouse belyser i «Dydsetikk og abort» dydsetikkens anvendbarhet gjennom å ta for seg abortspørsmålet konsekvensetikk, pliktetikk og dydsetikk. Det er primært den moderne normative etikken jeg konsentrerer meg om. Jeg har valgt å bygge på brede innføringsbøker i etikk for å lære etisk argumentasjon. De relevante bøkene er Truls Wyllers Etikkens historie og Frode Nyengs Etikk og

Religion og etikk - Etiske teorier - NDL

 1. Om palliasjon og livsavslutning. Om prioritering. Liker omsorgsetikk Etikken har mange navn. Som pliktetikk. Eller konsekvensetikk. Nortvedt har mest sans for omsorgsetikk. Eller nærhetsetikk. - Men jeg synes alle etiske perspektiver har noe å si. Teori er viktig for å forstå de etiske prinsippene og verdiene
 2. Om Etikk, Etikker og Etikk i SINTEF Tore Gimse, ledersamlingen SINTEF, februar 2006 Tor Hoff, Himmelsten, monotypi 1973
 3. Uten etikk og moral er pliktetikk og konsekvensetikk. teoretisk holdning til dette var sosiologen Max Weber som erkjente det utilstrekkelige ved så vel sinnelagsetikk som konsekvensetikk
 4. Moderne normativ etikk er delt inn i trehoveddeler: konsekvensetikk, pliktetikk og dydsetikk. Konsekvensetikk. Konsekvensetikken, eller konsekvensialismen fokuserer på konsekvensene av en handling. Strategier og handlingsvalg må vurderes ut fra de konsekvenser de respektive valg gir. Subjektiv konsekvensialisme vurderer antatt konsekvens
 5. Etiske teorier, pliktetikk, konsekvensetikk, dydsetikk og diskursetikk, legger ulik vekt på hvilke hensyn som skal tas under etisk riktige handlinger. De kan anvendes når man finner ut av hva som er viktigst i en situasjon. Skal det tas hensyn til konsekvenser eller plikter av våre handlinger,.
 6. Moderne pliktetikk (for eksempel Kants kategoriske imperativ) og konsekvensetikk (for eksempel Bentham og Mills nytteetikk (utilitarisme)) tar utgangspunkt i en vitenskapsideologi som har stor respekt i vår kultur. Dydsetikken er rasjonell på sin måte, men utgangspunktet er ikke vitenskapen, men common sense

Exphil - litt veiledning og hjelp om forskningsjuks (dygdsetikk, pliktetikk, konsekvensetikk) Logg inn for å følge dette . Følgere 0. Exphil - litt veiledning og hjelp om forskningsjuks (dygdsetikk, pliktetikk, konsekvensetikk) Av Alex T., 7. november 2015 i Skole og leksehjelp Trenger noen gode eksempler under nærhetsetikk, dydsetikk, pliktetikk og konsekvensetikk. Må ha noen gode huskeregler før morgendagens sykepleieeksamen og sliter med at alle denne etikken ikke vil feste seg! :P Thea Emilie 11. juni 2009 Tobias 11. september 201 Etikk (fra gresk etos sedvane, karakter, personlighet).I dagligtalen er det vanlig å bruke ordene moral og etikk om hverandre. I filosofien pleier man å skille mellom de to ved å si at moral betegner våre internaliserte og institusjonaliserte oppfatninger av hvordan vi bør handle, mens etikk betegner refleksjon over moralen eller teorier om hva moral er Aktiv dødshjelp er vanskelig etisk dilemma å ta stilling til. Når man skal snakke om akiv dødshjelp er det ikke bare etiske problemer som dukker opp, men også juridiske og moralske spørsmål må drøftes. Jeg skal i denne oppgaven drøfte aktiv dødshjelp i lyset av konsekvensetikk, pliktetikk og holdningsetikk

Konsekvensetikk - Filosofi i skole

Moderne normativ etikk er delt inn i tre hoveddeler: konsekvensetikk, pliktetikk og dydsetikk. Konsekvensetikk. Konsekvensetikken, eller konsekvensialismen fokuserer på konsekvensene av en handling. Strategier og handlingsvalg må vurderes ut fra de konsekvenser de respektive valg gir. Subjektiv konsekvensialisme vurderer antatt konsekvens II: Pliktetikk, konsekvensetikk og 4-prinsippetikken 10:30 -11:15 F: Introduksjon til pliktetikk, konsekvensetikk og fireprinsippetikk v/Søren Holm 11:15 - 11:30 Pause 11:30 - 12:15 Forelesning fortsetter v/Søren Holm 12:15 - 13:00 Lunsjpause 13:00 - 13:30 S: Sentrale begrepe

Deretter presenteres følgende syv etiske teoriretninger: * Konsekvensetikk * Deontologisk etikk (pliktetikk) * Dydsetikk * Kontraktsteori * Diskursetikk * Nærhetsetikk * Eksistensialistisk etikk. I tillegg behandler boken også tema som moralsk uenighet, etisk argumentasjon og forholdet mellom ulike verdibegreper 11:15 - 12:00 F: Introduksjon til pliktetikk, konsekvensetikk og fireprinsippetikk 1 v/Jan Helge Solbakk 12:00 - 12:45 Lunsjpause 12:45 - 13:30 F: Introduksjon til pliktetikk, konsekvensetikk og fireprinsippetikk 2 v/Jan Helge Solbakk. Kort plenumssamtale ledet av Morten Magelssen 13:30 - 13:45 Paus Pliktetikk Dydsetikk Og Konsekvensetikk Utilitarisme Pliktetikk Og Dydsetikk. Back Home. Dygdetikken - Examen philosophicum EXPHIL03 - UiO - StuDocu img. Etikk for finansielle rådgivere - ppt laste ned img

Pliktetikk. Konsekvensetikk. Kasuistikk . Dydsetikk. Allmenne Etikk. 1. Medisinsk etikk som legeetikk (profesjonsetikk) Følger det overordnede målet for leger:å redde liv og gjennoprette helse (helbrede, lindre og trøste). Konsekvensetiske betraktninger I forhold til den enkelte står sentralt Etikk, eller morallære, er den gren av filosofien som undersøker hva som er rett og hva som er galt, og som setter normer og prinsipper for riktig handling

Religion og etikk - Konsekvensetikk - NDL

Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube Pliktetikk og Immanuel Kants «kategoriske imperativ» er et eksempler på deontologisk etikk. Konsekvensialisme, utilitarisme og dydsetikk er eksempler på teleolgisk etikk. [10] Aristoteles begrunnet etikk teleologisk og mente at å handle moralsk var en forutsetning for å bli lykkelig, og at moralske valg og det å realisere sin natur var knyttet sammen

etikk, pliktetikk ansvarsetikk konsekvensetikk berekraftig utvikling økologisk fotavtrykk økosofi aristoteles immanuel kant john stuart mill. Etikk er en norm som et individs vilje legger til grunn for sine...og dødsstraff Mener dødsstraffen ikke er avskrekkende fordi den brukes så mye. Våre vanlige normer og regler har passert denne testen og er derfor gyldige Kants kategoriske imperativ (II): Du skal ikke bruke et menneske bare som et middel, men alltid som et (for)mål i seg selv Om pliktetikk Praktisk og ryddig å forholde seg til eksisterende normsett Plikt til å følge gyldige normer Oprift for avgjørelser.

dydsetikk - Store norske leksiko

Etikk og ansvar - Daria

 1. isme i etikken, Metaetikk -ser på etikken fra fugleperspektiv (metaperspektiv) -tar opp spørsmål knyttet til etikkens grunnlag -hva er etikk?, Hva betyr metaetikk
 2. Begreper.
 3. Etikk er den delen av filosofi som vurderer spørsmål om hva som er godt og var som er rett. Etikk (fra gresk ethos, sedelig) eller moralfilosofi er den delen av filosofien som søker å besvare spørsmål som «hva er godt», «hva er det rette», «hvordan bør man oppføre seg». 29 relasjoner
 4. DYDSETIKK PLIKTETIKK KONSEKVENSETIKK Også kalt: SINNELAGSETIKK HOLDNINGSETIKK Også kalt: REGELETIKK HANDLINGSETIKK DEONTOLOGISK Også kalt: RESULTATETIKK FORMÅLSETIKK TELEOLOGISK Vekt på personen som utfører handlingen Vekt på selve handlingen Vekt på virkningene av handlingen Spør om handlingen springer ut av den rette dyd, holdnin
 5. Deontologi eller pliktetikk. Den andre teorien kalles deontologi eller pliktetikk. Ifølge denne teorien finnes det et sett med moralske plikter. Det er ikke full enighet om hvilke plikter dette er, men du skal ikke myrde og du skal ikke lyve er blant de best etablerte. Det er slike plikter som avgjør hvordan vi skal handle
 6. innføring i tre etiske hovedretninger: konsekvensetikk, pliktetikk og dydsetikk. Boken er på denne måten ikke bare en innføring i logikk, den er samtidig en innføring i etikk. Eller sagt på en annen måte: en innføring i dannelse. Boken egner seg derfor godt for Ex.Phil, hvor «akademisk dannelse» jo er et uttalt mål

Hvorfor du burde avvise konsekvensetikk - danieljoachim

Boka beskriver de mest brukte etiske teoriene: konsekvensetikk, pliktetikk, holdningsetikk (sinnelagsetikk og dydsetikk) og nærhetsetikk. Forfatteren sier et stykke på vei hvorfor han har valgt å trekke fram de filosofene han har gjort. Del to handler om metodeverktøy, kollegaveiledning, tverrfaglig samarbeid og kulturelle verdier 2 Konsekvensetikk Etikk repetisjon. Loading... Unsubscribe from Etikk repetisjon? Foredrag plikt og konsekvensetikk - Duration: 7:11. Njål Gjølstad 7,713 views. 7:11 Moderne pliktetikk (for eksempel Kants kategoriske imperativ) og konsekvensetikk (for eksempel Bentham og Mills nytteetikk (utilitarisme)) tar utgangspunkt i en vitenskapsideologi som har stor respekt i vår kultur. Dydsetikken er rasjonell på sin måte, men utgangspunktet er ikke vitenskapen, men common sense Regelutilitarisme går ut på at man setter regler (f.eks. du skal ikke drepe). Vi får et todelt system med regler vi kan hvile oss på og den skreddersydde konsekvensvurderingen. Ingen regler er absolutte. De får sin styrke ut ifra konsekvenser. Regelutilitarismen ligner en pliktetikk og virker (ifg. Smart) som noe uverdig for utilitarismen

Hvorfor du burde avvise konsekvensetikk - danieljoachim

KONSEKVENSETIKK Legger all vekten på konsekvensene av valget. Forholdet mellom formålsetikk og konsekvensetikk kan belyses utfra følgende eksempel: Konsekvensetisk var den både rett og gal! Da atombomben ble sluppet over Hiroshima, var formålet å få slutt på krigen. Fred var et positivt formål Dydsetikk . Dydsetikk er den greske tradisjonen for å reflektere over menneskers moralske utvikling. Den tar for seg hvordan den enkelte utvikler dyder som ærlighet, mot, rettferdighet og vennlighet, fra en fase som går ut på å etterligne personer som allerede har dyd, til en fase som kjennetegnes av innsikt Samfunnskontraktteori, næringslivets samfunnsoppdrag og bedrifters legitimitet i samfunnet. Utdyping av det normative filosofiske teorigrunnlaget (bl.a. pliktetikk, nytteetikk, dydsetikk og diskursetikk). Etisk fornuft og økonomisk rasjonalitet; om mål, midler og moralske grenser Pliktetikk og konsekvensetikk. Så var det dette med å drøfte, da. Denne gang de to etiske modellene, pliktetikk og konsekvensetikk. Konsekvensetikk blir også kritisert på grunn av at den gir spillerom for totalitære ledere, og gjør enkeltmennesket mindre viktig Pliktetikk: Hvilke regler, plikter og rettigheter er vi avhengige av? Konsekvensetikk: Hva er følgene av våre handlinger -og for hvem? Dydsetikk: Hvem ønsker jeg å være? Hva følger av min rolle? De tre perspektivene må utfylle hverandre

PPT - Rett og galt Etikk og moral PowerPoint Presentation

Etikk og moral - GMO: Pliktetikk og konsekvensetikk

 1. Emnets innhold kan deles i to hoveddeler, grunnlagsetikk og sosialt arbeids etikk. Når det gjelder grunnlagsetikken, vil følgende områder være sentrale: Innføring i ulike etiske retninger, herunder pliktetikk, konsekvensetikk, dygdsetikk og diskursetik
 2. Moderne normativ etikk er delt inn i tre hoveddeler: konsekvensetikk, pliktetikk og dydsetikk. Forklar konsekvensetikk og gi et eksempel! Konsekvensetikk, en gruppe av etiske teorier der en handlings riktighet bestemmes utelukkende av handlingens konsekvenser
 3. Dydsetikk En dyd defineres av Velasquez i pensum som en tilegnet og personlig egenskap,. De fire greske kardinaldydene var mot, rettferdighet, visdom og måtehold. Vær imidlertid oppmerksom på at våre betegnelser for dydene ikke nødvendigvis er helt det like det filosofene i Hellas forsto med dem

Konsekvensetikk, pliktetikk og dydsetikk - NDL

 1. Have a look at konsekvensetikk og pliktetikk image collection and konsekvensetikk og pliktetikk sammenligning along with konsekvensetikk og pliktetikk eksempel. More info. Last Update. 20200711. Konsekvensetikk Og Pliktetikk image collection. image. Image Summary, Etikk Og Humanisme - TFF1003 - UiO - StuDocu
 2. Noen vil vise til sinnelagsetikk eller dydsetikk, og Aristoteles dyder. Er motivene bak en handling gode er den etisk forsvarlig. Praktisk visdom, ærlighet, vennlighet og mot er eksempler på dyder. Å øve seg i praktiseringen av disse gjør oss til gode etisk reflekterte medmennesker, mente Aristoteles
 3. Her skal jeg presentere en hypotese. Den hypotesen er at ekte konsekvensetikk, med undergruppen utilitarisme, er enten (1) å ligne med en fullstendig triviell påstand, som at tre epler er bedre enn to, eller er (2) en ond moralfilosofi, som burde forkastes av enhver rasjonell, klartenkende og god person. Hva er konsekvensetikk? Konsekvensetikk er en av tre mest Continue reading Hvorfor.
 4. kan beskrive hovedtrekkene i konsekvensetikk, pliktetikk , diskursetikk og dydsetikk. har inngående kunnskap om Vær Varsom-plakaten og dens anvendelse. har grunnleggende kunnskaper om rettslige forhold knyttet til journalistikk og publisering som faller utenfor det tradisjonelle pressebegrepet slik som innlegg på sosiale medier, blogger m.m
 5. Dette er ofte satt opp mot konsekvensetikk og pliktetikk. Hvordan kan vi illustrere forskjellen på disse? Skillet mellom sinnelagsetikk og pliktetikk er kanskje enklest, for pliktetikk krever bare at du gjør -at du handler ut fra et ytre bud uten hensyn til din egen følelse for, eller vurdering av, budene
 6. 4.1 Innledning Handlingsorientering og verdiorientering: Mål skal gjøre rede for verdier, ikke hva vi skal gjøre for å nå dem. Etikk To typer typer verdier normer for organisasjonens adferd - Dydsetikk hva organisasjonen skaper - Konsekvensetikk To former for ledelse regelstyrt ledelse - pliktetikk målstyrt ledelse - konsekvensetikk Målhierarki Teori, målhierarki for personlige valg.
 7. Innlegg om dydsetikk skrevet av Frode Janborg. Om vi gjør spørsmålet om KONSEKVENS til utgangspunkt og målestokk for alt: Hva da? Vel, da blir det ofte slik at kost/ nytte- vurderinger får avgjøre alt. Alle kan vi vel være enige om det kan gi alvorlige konsekvenser dersom store penger anvendes feil: om for mye eller for lite brukes eller fordeles den ene eller andre veien

Konsekvensetikk Og Pliktetikk Måten å tenke på, og standpunktet vi tar, avhenger også av hvilken type etikk vi legger til grunn - pliktetikk eller konsekvensetikk. Forslag til arbeidsgang Som en introduksjon til arbeid med etiske dilemma kan en ta i bruk en interaktiv ressurs fra NDLA En god gjennomgang av - og dialog mellom - pliktetikk, konsekvensetikk og dydsetikk finnes i Marcia W. Baron, Philip Pettit & Michael Slote, Three Methods of Ethics, Oxford: Blackwell, 1997. Jeg har selv diskutert forholdet mellom de tre tradisjonene i bl.a. «Om å være en del av samfunnet», i Virkelighet og vitenskap, red Sist uke gjennomgikk vi sentrale begreper, og de tre store argumentasjonsmodellene pliktetikk, konsekvensetikk og dydsetikk. Disse brukte vi på de to kjente scenarioene togdilemma og båtdilemma (disse finnes enkelt på google, eller ta en kikk i gjennomgangspowerpointen som ligger her). I dag er så planen å øve på å bruke modellene Valg og verdier. Kapitlet Valg og verdier handler om. filosofi, Sokrates og filosofiske samtaler ; identitet og livstolkning ; familien, familieformer og venner ; rett og galt, etikk og moral ; dydsetikk, pliktetikk og konsekvensetikk ; Aristoteles, Kant og Mill ; Her finner du oppgaver og lenker knyttet til disse temaene kunnskaper om de sentrale tankeretningene innen moralfilosofien, herunder pliktetikk, konsekvensetikk, dydsetikk og nærhetsetikk; Ferdigheter. Studenten kan. bruke sentrale markedsføringsverktøy, og gjennom dette arbeidet kunne gjøre reflekterte analyser og val den er lei, egentlig burde vi ikke vaksinere, det har noen konsekvenser på lang sikt, når befolkningsøkningen bare vokser å vokser. det begrenser seg med matforsyningen til alle som skal bo her, og det er ikke bare vaksiner men folk lever generelt lenger i dag og det er mindre barne død enn det har hvert og det som er normalt for menneskeheten

 • Wesco big baseboy 30 liter.
 • Submarine movies.
 • Gastronomie tipps.
 • Ta av trekk axkid minikid.
 • Landhaus dorfer großarl.
 • Tusen dråper regn chords.
 • Top 10 muttizettel singen.
 • Lyngen lodge.
 • Thai kyllinggryte.
 • Gerard butler news.
 • Museum barn kristiansand.
 • Utm tag wiki.
 • Casio calculator download mac.
 • Betennelse klofeste hund.
 • Musikpark geilenkirchen.
 • Canal digital kortleser hvilken vei.
 • Frühlingswalzer chopin.
 • Museum barn kristiansand.
 • Grilla spädgris ställning.
 • Aluminiumklorid kreft.
 • Jærbladet nyheter.
 • Silver paisley middagsservise.
 • 2012 full movie online free.
 • Ordnungsamt oberhausen.
 • Schlosskeller darmstadt öffnungszeiten.
 • Lufthansa flüge münchen.
 • Blomster bodø.
 • Kp bremser.
 • Norsk hermetikk.
 • 223 ammunisjon.
 • Jordforbedring leirjord.
 • Pizza palacio hovseter.
 • Feuerwehr heiligkreuz.
 • Video maker mac.
 • Biltema matte.
 • Steam online log in.
 • Mensmurringer gravid tvillinger.
 • Temperaturkurve gravid.
 • Dual sim handy mit zwei empfangseinheiten.
 • Reisetid høyesterett.
 • Oil companies oslo.